Saturday, September 18, 2010

Analisis SWOT Model Pengajaran Sosial

Strengthness / Kekuatan

1. Model sosial dapat mengembangkan kreativiti murid-murid kerana mereka dapat melakukan sesuatu atau memain peranan dalam sesuatu berkaitan tajuk yang disimulasikan kepada mereka.

2. Model ini dapat dijadikan bekal kepada murid-murid dalam situasi sebenar pada masa akan datang dalam keluarga, masyarakat mahupun kehidupan seharian dan kerjaya mereka.

3. Melalui model ini, murid-murid dapat menambah minat mereka terhadap proses pembelajaran dan berusaha untuk memberikan tumpuan semasa pembelajaran dan menerima input yang berguna dan ilmu yang dipelajari pada hari tersebut.

4. Model ini juga memupuk keberanian dan keyakinan dalam diri pelajar apabila melakukan sesuatu aktiviti sebagai contoh membaca petikan secara kuat dalam kelas.
Melalui pembelajaran sosial juga, murid-murid dapat memperkaya pengetahuan dan sikap mereka semasa berhadapan dalam sesuatu situasi sosial.

Weakness / Kelemahan

1. Pengalaman yang diperorleh oleh seseorang murid itu tidak semestinya tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal ini kerana semasa proses pembelajaran murid-murid tidak mempunyai pengalaman sedia ada berkaitan tajuk pembelajaran dan ini memungkinkan mereka tidak aktif semasa proses pembelajaran berlaku dan tidak dapat mengembangkan idea mereka.

2. Model pembelajaran ini juga kelihatan lemah kerana sikap murid-murid yang merasa malu dan takut membuatkan mereka tidak dapat menguasai dan tidak sesuai untuk menjalanni pembelajaran sosial dengan mudah.

3. Perancangan yang salah juga menjadi punca kelemahan model ini. Hal ini kerana guru mengajarkan lebih kepada teknik hiburan seperti nyanyian sehingga tujuan utama pembelajaran pada hari tersebut gagal dicapai.

Opportunities / Peluang

1. Murid-murid akan lebih yakin apabila terdapat persaingan untuk melakukan sesuatu perkara dan peluang untuk mereka mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi.

2. Peluang murid-murid untuk berdikari dapat dilakukan dan mereka sendiri dapat meningkatkan daya kreativiti yang ada supaya dapat melakukan sesuatu dengan lebih baik dan sempurna.

3. Memberi ruang kepada pelajar untuk menambah ilmu pengetahuan semasa pembelajaran berlaku dan dapat berfikir dengan lebih baik serta mampu bekerjasama dalam kumpulan dan bersosial dengan orang sekeliling mereka.


Threats / Ancaman


1. Dalam model ini, ancaman akan berlaku apabila murid-murid melakukan peniruan setiap yang dilakukan tanpa melihat kesan yang akan berlaku terhadap perlakuan yang dilakukan sama ada baik atau buruk.

2. Melalui model ini, murid-murid tidak mempunyai jati diri atau idea sendiri kerana terbiasa dengan peniruan yang ditunjukkan tanpa menggunakan idea baharu atau melakukan sesuatu tindakan yang baru berkaitan dengan peniruan yang dilakukan.

3. Murid-murid akan mendapat masalah sekiranya mereka diajar melalui peniruan orang yang tidak dipercayai kerana mereka akan terikut-ikut dengan perlakuan yang dilakukan dan seterusnya melakukan peniruan kerana melihat kepada model yang ditunjukkan kepada mereka untuk ditiru.

4. Melalui pergaulan, gejala sosial yang negatif akan berlaku melalui pergaulan antara pelajar lelaki dan perempuan dalam aktiviti berkumpulan sekiranya guru tidak memainkan peranan yang baik dalam aktiviti tersebut.

Tuesday, August 17, 2010

Pengaplikasian Permodelan Sosial dalam Pengajaran dan Pembelajaran

1. Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kpd pelajar. Semasa membentangkan proses P&P, guru boleh dikatakan modelling dengan Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dapat meniru dengan cepat. Hasilan guru daripada kraftangan, lukisan atau Bahan Bantu Mengajar (BBM) hendaklah bermutu tinggi. Sebagai contoh, guru membuat origami berbentuk sebuah kapal terbang daripada kertas sebagai BBM dalam subjek Perdagangan Tingkatan 4 dibawah subtopik Pengangkutan udara. Pelajar-pelajar akan timbul minat untuk melihat dan menjana pemikiran kreatif terhadap penghasilan yang lebih baik berbanding yang telah guru pamerkan. Pelajar-pelajar akan mempunyai kecenderungan meniru guru mereka dan menganggap guru sebagai role model.

2. Selain itu, guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sebagai model. Cara ini boleh dilakukan dengan melakukan pembelajaran secara pembelajaran koperatif yang merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin, 1982). Sasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. Melalui pembelajaran koperatif, para pelajar akan meniru setiap gaya rakan-rakan mereka yang terbaik dan cemerlang sebagai role model.

3. Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi. Sebagai contoh, guru memulakan set induksi dengan sebuah cerita. Semasa bercerita, guru turut melakonkan watak dengan gaya dan mimik muka yang menarik perhatian para pelajar untuk mendengarnya.

4. Memberi peneguhan yang positif selepas reproduksi. Menyediakan situasi pembelajaran tanpa gangguan. Menarik perhatian murid dengan motivasi yang sesuai. Setiap pelajar yang dapat menyelesaikan masalah semasa aktiviti di dalam kelas dijalankan atau latihan pengukuhan. Apabila pelajar yang dapat menyelesaikan dengan cemerlang akan diberikan hadiah seperti pujian, tanda simbol bintang di buku / kertas latihan (simbol baik) ,coklat atau pen dan lain-lain yang diberikan secara berterusan. Oleh itu, pelajar-pelajar akan bersaing dengan meniru pelakuan dan tingkah laku di persekitarannya yang mempunyai ciri-ciri sebagai pelajar cemerlang. Pembelajaran akan berlaku secara positif dan pelajar berlumba-lumba menjadi yang terbaik. Melalui peneguhan yang positif akan menimbulkan semagat motivasi dalam setiap diri pelajar.

Eksperiman Pembelajaran Sosial

EKSPERIMEN 1

KUMPULAN A = Disuruh memerhati sekumpulan orang dewasa memukul,
menumbuk, menendang dan menjerit ke arah patung besar Bobo.

Hasil = Meniru apa yang dilakukan orang dewasa malahan lebih agresif.

KUMPULAN B = Disuruh memerhati sekumpulan orang dewasa bermesra dengan
patung besar Bobo.

Hasil = Tidak menunjukkan sebarang tingkah laku agresif seperti kumpulan A.

Rumusan: Tingkah laku kanak-kanak dipelajari melalui peniruan/ permodelan.
Gambar rajah di atas menunjukkan salah satu contoh kanak-kanak yang bertindak agresif terhadap patung Bobo selepas menonton video yang diberikan.

EKSPERIMEN 2

Dalam eksperimen Bandura yang kedua, kanak-kanak tadika dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu Kumpulan A, Kumpulan B dan Kumpulan C.

Kumpulan A : ditayangkan dengan video di mana orang dewasa menumbuk patung Bobo
dan kemudian menerima hadiah.

Kumpulan B : ditayangkan dengan video di mana orang dewasa menumbuk patung Bobo
dan kemudian mendapat denda.

Kumpulan C : ditayangkan dengan video di mana orang dewasa bermesra dengan patung
Bobo. Hasilnya,kanak-kanak kumpulan A menunjukkan tingkah laku yang
lebih agresif daripada orang dewasa yand diperhatikan.

Kumpulan B
dan C : tidak menunjukkan tingkah laku yang agresif. Daripada eskperimen
ini, Bandura merumuskan bahawa tingkah laku peniruan atau
permodelan adalah hasil daripada peneguhan dalam teori
pembelajaran behavioris.

Strategi Proses Model Pengajaran Sosial

Strategi Proses

1. Analisis Tingkah Laku Yang Akan Dijadikan Model Terdiri Daripada:

a. Apakah karakteristik dari tingkah laku yang akan dijadikan model itu
berupa konsep, kemahiran motor atau efektif?
b. Bagaimanakah urutan atau sekuen dari tingkah laku tersebut?
c. Dimanakah letaknya hal-hal yang penting (key point) dalam sekuen
tersebut?


2. Tetapkan fungsi Nilai dari Tingkah Laku dan Pilihlah Tingkah Laku Tersebut
Sebagai Model.

a. Apakah tingkah laku (kemampuan yang dipelajari) merupakan hal yang
penting dalam kehidupan dimasa datang? (Success prediction)
b. Bila tingkah laku yang dipelajari kurang memberi manfaat (tidak begitu
penting) model manakah yang lebih penting?
c. Apakah model harus hidup atau simbol? Pertimbangan soal pembiayaan, pengulangan
demonstrasi dan kesempatan untuk menunjukkan fungsi nilai dan tingkah laku.
d. Apakah peneguhan yang akan didapat melalui model yang dipilih?


3. Pengembangan Sekuen

a. Untuk mengajar motor skill, bagaimana cara untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan/ kemampuan yang dipelajari: how to do this dan bukannya not this.

4. Implementasi pengajaran untuk menunut proses kognitif dan motor reproduksi.

A. KEMAHIRAN MOTOR

1) Hadirkan model
2) Beri kesempatan kepada tiap-tiap pembelajar untuk latihan secara simbolik
3) Beri kesempatan kepada pembelajar untuk latihan dengan timbal balik
visual.

B. PROSES KOGNITIF

1) Tampilkan model, baik yang didukung oleh kod -kod verbal atau petunjuk
untuk mencari konsistensi pada berbagai contoh.
2) Jika yang dipelajari adalah pemecahan masalah atau strategi penerapan
beri kesempatan pembelajar untuk berpertisipasi secara aktif.
3) Beri kesempatan pembelajar untuk membuat generalisasi dalam berbagai situasi.


Dari huraian tentang teori belajar sosial, dapat disimpulkan seperti berikut:

1. Belajar merupakan interaksi segitiga yang saling berpengaruh dan mengikat antara
lingkungan, faktor-faktor personal dan tingkah laku yang meliputi proses - proses
kognitif belajar.
2. Komponen-komponen belajar terdiri dari tingkah laku, bahagian-bahagian
terhadap model dan proses -proses kognitif pembelajar.
3. Hasil belajar berupa kod-kod visual dan verbal yang mungkin dapat dimunculkan
kembali atau tidak (retrievel).

4. Dalam perancangan pembelajaran yang kompleks, disamping pembelajaran -
pembelajaran komponen-komponen skill itu sendiri, perlu ditumbuhkan sense of efficacy dan self regulatory pembelajaran.

5. Dalam proses pembelajaran, pembelajar sebaiknya diberi kesempatan yang cukup
untuk latihan secara mental sebelum latihan fizik, dan reinforcement dan
hindari punishment yang tidak perlu.


TEORI PENIRUAN (MODELING)

Pada tahun 1941, dua orang ahli psikologii, iaitu Neil Miller dan John Dollard - dalam laporan hasil eksperimennya mengatakan bahawa peniruan (imitation) merupakan hasil proses pembelajaran yang ditiru daripada orang lain. Proses belajar tersebut oleh Miller dan Dollard dinamakan "sosial learning" - "pembelajaran sosial". Perilaku peniruan (imitative behavior) manusia terjadi kerana manusia merasa telah memperoleh imbalan ketika kita meniru perilaku orang lain, dan memperoleh hukuman ketika kita tidak menirunya. Menurut bandura, sebagian besar tingkah laku manusia dipelajari melalui peniruan (imitation) maupun penyajian contoh tingkah laku (modelling). Dalam hal ini orang tua dan guru memainkan peranan penting sebagai seorang model atau tokoh bagi kkanak-kanak-kkanak-kanak untuk menirukan tingkah laku membaca9.

Dua puluh tahun berikutnya, Albert Bandura dan Richard Walters (1959, 1963)10, telah melakskkanak-kanak-kkanak-kanakan eksperimen lain yang juga berkenaan dengan peniruan. Hasil eksperimen mereka mendapati, peniruan boleh berlaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model (orang yang ditiru) meskipun tanpa sebarang peneguhan. Proses belajar semacam ini disebut "observational learning" atau pembelajaran melalui pengamatan. Bandura (1971), kemudian menyarankan agar teori pembelajaran sosial diperbaiki memandangkan teori pembelajaran sosial yang sebelumnya hanya mementingkan perilaku tanpa memberi pertimbangan terhadap proses mental seseorang.

Menurut Bandura, perlakuan seseorang adalah hasil interaksi faktor dalam diri (kognitif) dan persekitaran. Bagi menjelaskan pandangan ini, beliau telah mengemukakan teori pembelajaran peniruan, dalam teori ini beliau telah menjalankan kajian bersama Walter (1963) ke atas kesan perlakuan kanak-kanak apabila mereka menonton orang dewasa memukul, mengetuk dengan tukul besi dan menumbuk sambil menjerit-jerit sockeroo dalam video. Setelah menonton video kanak-kanak ini diarah bermain di bilik permainan dan terdapat patung seperti yang ditayangkan dalam video. Setelah kanak-kanak tersebut melihat patung tersebut, mereka meniru aksi-aksi yang dilakukan oleh orang yang mereka tonton dalam video (Ramlah Jantan & Mahani Razali 2004).


Proses-proses yang terlibat dalam Teori Pembelajaran Peniruan

Proses-proses yang terlibat dalam teori pembelajaran peniruan adalah :


i) Proses tiruan mudah, iaitu meniru secara langsung.

Contohnya, guru mendemonstrasi cara membuat melakukan promosi ketika mengajar mata pelajaran Perdagangan tingkatan 4, di mana memerlukan pergerakan sebagai watak ‘promoter/ penjual yang sedang mempromosikan produk dengan menggunakan iklan secara jualan langsung dan pelajar meniru secara langsung.


ii) Proses tiruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan.

Contohnya, kanak-kanak meniru perlakuan bersorak di padang, jadi perlakuan bersorak adalah taksekatlakuan di padang. Tetapi jika kanak-kanak tersebut bersorak dalam kelas semasa guru sedang mengajar, tentulah guru akan memarahinya dan diberi tahu perlakuan yang ditirunya tidak dibenarkan dalam keadaan tersebut. Jadi perlakuan tersebut menjadi sekatlakuan dalam situasi tersebut.


iii) Proses tiruan melalui elisitasi

Proses ini timbul apabila kita melihat perlakuan orang lain.
Contohnya, kita melihat rakan-rakan sebaya yang pergi ke pusat tuisyen, lalu timbul keinginan dalam diri untuk membuat perlakuan yang sama. Maka keinginannya untuk meniru timbul setelah melihat rakan-rakannya melakukan perlakuan tersebut.
Perkembangan kognitif kanak -kanak mengikut pandangan pemikir islam yang terkenal pada abad ke-14 iaitu Ibnu Khaldun perkembangan kanak -kanak hendaklah diasuh dari perkara yang mudah kepada perkara yang lebih susah iaitu mengikut peringkat-peringkat dan kanak-kanak hendaklah diberikan dengan contoh -contoh yang konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera. Menrut Ibnu Khaldun, kanak - kanak hendaklah diajar atau dibentuk dengan lemah lembut dan bukanya dengan kekerasan. Selain itu, beliau juga mengatakan bahawa kanak -kanak tidak boleh dibebankan dengan perkara -perkara yang di luar kemampuan mereka. Hal ini akan menyebabkan kanak-kanak tidak mahu belajar dan mencerca pengajaran yang
disampaikan (Nadira Anis Syarina Hamidi,Nur Fatiha Azam & Nur Hazwani Hamzah
2009).


4 UNSUR UTAMA DALAM PENIRUAN

Untuk pembelajaran pemerhatian wujud a dalah penting untuk individu berkenaan
berbuat demikian:

1) Tumpuan ('Attention')

Subjek harus memberi tumpuan kepada tingkahlaku model untuk membolehkannya mempelajarinya. Sama ada subjek memberi perhatian atau tumpuan tertakluk kepada nilai, harga diri, sikap, dan lain-lain yang dimiliki. Contohnya, seorang pemain muzik yang tidak yakin diri mungkin meniru tingkahlaku pemain muzik terkenal sehingga tidak mewujudkan stailnya yang tersendiri.Bandura & Walters (1963) dalam buku mereka "Sosial Learning & Personality Development" menekankan bahawa hanya dengan memerhati seorang lain pembelajaran boleh berlaku.

2) Penyimpanan ('Retention')

Subjek yang memerhati harus mengekod peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Ini
membolehkan subjek melakukan peristiwa itu kelak bila diperlukan atau diingini.

3) Penghasilan ('Reproduction')

Setelah mengetahui atau mempelajarai sesuatu tingkahlaku, subjek juga mesti mempunyai kebolehan mewujudkan atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkahlaku. Contohnya, memandu kereta, bermain tenis. Bagi sesetengah tingkahlaku kemahiran motor diperlukan untuk mewujudkan komponen -komponen tingkahlaku yang telah diperhatikan.

4) Motivasi

Motivasi juga penting dalam pemodelan Albert Bandura kerana ia adalah penggerak
individu untuk terus melakukan sesuatu.Antara model-model yang terkandung dalam kumpulan model sosial ialah:

1. Pembelajaran koperatif
2. Main peranan
3. Simulasi

Model-model ini merupakan pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan di kelas dengan melibatkan murid-murid secara aktif seupaya mereka memperoleh pengalaman dalam menuju kematangan.


1.Pembelajaran koperatif

Pembelajaran koperatif berfokuskan perkembangan konsep dan kemahiran melalui kerja berkumpulan yang diutarakan oleh Slavin dan Johnson. Pembelajaran sebegini juga memberi impak kepada pencapaian akademik dan harga diri murid-murid yang berkenaan. Keadaan ini berlaku kerana, pertamanya melalui kerja berkumpulan, murid-murid belajar bersama untuk menguasai maklumat, idea dan kemahiran penting. Di samping itu, mereka berfikir mengenai cara-cara penyelesaian bagi masalah yang timbul. Kedua, mereka akan bersaing antara satu sama lain dalam suasana yang kondusif. Dalam pada itu, setiap ahli mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pencapaian cemerlang.
2.Main peranan
Main peranan sangat membantu murid-murid memahami tingkahlaku sosial, peranan mereka dalam interaksi sosial dan cara-cara menyelesaikan masalah dengan berkesan. Selain itu, ia juga membantu murid mengumpul dan mengurus maklumat mengenai sosial, mengembangkan sifat empati terhadap orang lain dan menambahkanbaikkan kemahiran sosial mereka. Main peranan dilaksanakan dengan mengkehendaki murid berlakon watak-watak berdasarkan satu situasi hipotetikal yang telah dikenalpasti. Misalnya, mereka perlu berlakon konflik yang timbul dan memainkan watak watak yang berkenaan. Hasinya, murid akan lebih peka terhadap masalah sosial yang timbul dalam kehidupan seharian, seterusnya memperoleh celik akal bagi menangani masalah tersebut. Ahli teori berpendapat bahawa main peranan amat berguna dalam pengajaran dan pembelajaran sains sosial di mana murid-murid dapat memahami keprihatinan, nilai dan perspektif orang lain.
3.Simulasi
Simulasi menggabungkan maklumat mengenai satu-satu kemahiran melalui demonstrasi, praktis dan latihan khusus sehingga kemahiran tersebut berjaya dikuasai oleh murid-murid. Di dalam pengajaran, simulasi digunakan untuk mewujudkan satu mirip kepada situasi hidup dalam sesi pengajaran. Aktiviti yang dijalankan mencerminkan keadaan realiti. Murid melakonkan sesuatu situasi atau peristiwa dalam sesuatu keadaan yang teratur. Sosiodrama dan main peranan adalah contoh simulasi. Sosiodrama ialah aktiviti lakonan yang berdasarkan cerita yang lengkap, skrip lakonan disediakan terlebih dahulu seperti Hang Tuah dan Hang Jebat. Main peranan ialah lakonan spontan yang boleh dilakukan dalam bilik darjah. Aktiviti lakonan ini biasanya berdasarkan kepada sesuatu situasi atau masalah yang timbul.

Sunday, August 8, 2010

Model Pengajaran Sosial

Model Pengajaran sosial merupakan model yang diterbitkan melalui teori Pembelajaran Sosial oleh Albert Bandura. Proses model ini dilakukan atau dapat diperhatikan melalui pemerhatian dan peniruan. Prinsip model ini adalah :

CIRI-CIRI TEORI PEMODELAN BANDURA

1. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan.
2. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai dan lain -lain.
3. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kece kapan demontrasi guru sebagai
model.
4. Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang
berpatutan.
5. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, peringatan, peniruan dgn tingkah laku
atau gerak balas yg sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif.


Prinsip-prinsip yang ternyata di atas sebenarnya merupakan asas kepada teori pembelajaran sosialis. Albert Bandura memperkenalkan prinsipnya yang pertama iaitu setiap individu dapat belajar melalui pemerhatian tingkah laku orang lain atau secara ringkasnya islah konsep permodelan. Dalam prinsip ini, individu yang memerhati merupakan individu yang sedang mengalami proses pembelajaran manakala individu yang diperhatikan merupakan model. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran dalam institusi pendidikan, individu yang memerhati merupakan para pelajar manakala individu yang menjadi model adalah guru yang mengajar. Para pelajar akan meniru aksi, kelakuan, tingkah laku dan juga sikap yang akan dipamerkan oleh guru yang mengajar. Oleh itu, adalah amat penting bagi seseorang guru untuk menyediakan informasi yang betul dan pengendalian penyampaian maklumat yang efektif agar para pelajar dapat meniru atau mempelajari bidang ilmu yang diajar.

Konsep permodelan ini sebenarnya merupakan salah satu peniruan seseorang individu terhadap pemerhatian yang dilakukan. Dalam proses pembelajaran melalui permodelan atau peniruan, individu yang meniru akan melengkapkan empat langkah tertentu iaitu pemerhatian, penyimpanan, pengeluaran dan motivasi. Langkah pemerhatian adalah proses di mana pemerhati atau peniru itu melihat tingkah laku individu yang ingin ditiru. Selepas itu, tingkah laku yang ditiru itu akan diingatkan iaitu dalam langkah penyimpanan. Apabila individu yang meniru ini didedahkan kepada situasi yang sama, dia akan menghasilkan tingkah laku yang serupa dengan tingkah laku yang diperhatikan. Ini merupakan langkah pengeluaran. Sekiranya tingkah laku si peniru itu mendapat pujian atau peneguhan positif, tingkah laku itu akan dipergiatkan lagi. Sekiranya perkara yang sebaliknya yang berlaku maka tingkah laku tersebut tidak akan diulangi oleh si peniru.

Sebenarnya terdapat lagi satu keadaan di mana model yang diperhatikan oleh si peniru mendapat hukuman selepas melakukan tingkah laku yang tertentu. Sebagai hasilnya, si peniru tidak akan melakukan tingkah laku yang diperhatikan daripada model tersebut. Hal ini melihatkan pembelajaran sebagai proses yang tidak menghasilkan tingkaha laku seperti yang dijelaskan dalam prinsip yang kedua iaitu proses pembelajaran akan berlaku sama ada terdapat perubahan tingkah laku atau tidak. Dalam keadaan pemodelan ini, si peniru sebenarnya telah mempelajari bahawa tingkah laku yang diperhatikan adalah sesuatu yang tidak betul. Oleh itu, si peniru tidak melakukan tingkah laku yang diperhatikan. Lantas, tiada sebarang perubahan tingkah laku yang dapat diperhatikan dalam diri si peniru tetapi si peniru telah mempelajari bahawa tingkah laku yang diperhatikan adalah tidak wajar untuk dilakukan.


Teori pembelajaran sosial sebenarnya boleh diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Guru boleh mengaplikasikan jenis-jenis peniruan yang diperkenalkan dalam teori pembelajaran sosial ini semasa proses pengajaran. Para pelajar pula akan melengkapkan empat langkah pembelajaran dalam teori ini iaitu pemerhatian, penyimpanan, pengeluaran dan motivasi. Moativasi ialah aspek peneguhan yang biasanya disetus oleh guru yang menjadi model kepada teori pembelajaran ini.

Berikut merupakan gambar rajah yang kami sediakan sebagai model pembelajaran yang boleh diaplikasikan di sekolah.Model pembelajaran di atas boleh dilakukan terutamanya apabila guru ingin menunjukkan atau mengajar muridnya sesuatu teknik atau kemahiran. Sebagai contohnya dalam amali subjek Biologi yang mengkaji proses osmosis dengan menggunakan rod ubi kentang. Guru ingin mengajar anak muridnya cara atau teknik yang betul untuk memotong ubi kentang dalam bentuki rod.
Pertama sekali, guru harus memastikan hasil pembelajaran yang diingini. Dalam sesi pengajaran pelajar menghasilkan rod ubi kentang, guru akan memastikan pelajarnya mempunyai perkembangan baru aspek psikomotor di mana pelajar mampu menghasilkan rod ubi kentang untuk menjalankan amali pada hati tersebut. Secara
langsung, perkara ini juga akan memberi pengalaman dan pengetahuan baru kepada para
pelajar yang terlibat.

Seterusnya, proses pembelajaran dan pengajaran akan melibatkan aktiviti di mana guru akan mendemonstrasikan cara menghasilkan rod ubi kentang dengan menggunakan penebuk T. Para pelajar akan memerhatikan guru dalam menghasilkan rod ubi kentang itu. Selepas itu, guru membiarkan para pelajar melakukan aktivit tersebut. Keadaan ini akan membenarkan para pelajar untuk mengalami diri sendiri cara dan teknik yang betul untuk menghasilkan rod ubi kentang tersebut. Pada masa yang sama, guru harus memerhatikan para pelajar agar mereka tidak tersilap konsep atau melakukan kesilapan.

Pada penghujung kelas, guru boleh memilih untuk menguji para pelajarnya secara verbal atau bertulis berkenaan dengan cara untuk menghasilkan rod ubi kentang. Sekiranya para pelajar memberikan jawapan yang tidak tepat, guru harus membetulkan dengan segera dan memberitahu para pelajar kesilapan mereka. Sekiranya para pelajar dapat menjawab soalan guru dangan tepat, maka guru harus memuji para pelajarnya sebagi salah satu peneguhan positif untuk menggandakan lagi tingkah laku yang baru ditiru. Walaupun terdapat pelajar yang gagal untuk mempelajari teknik menghasilkan rod ubi kentang tersebut, guru juga harus memberikan dorangan dan sokongan agar mencuba lagi sehingga berjaya. Perkara ini adalah seperti prinsip teori pembelajaran sosialis di mana tiada perubahan tingkah laku tidak bermaksud si peniru tidak mempelajari sesuatu. Mungkin pelajar tersebut telah berjaya meniru teknik yang ditunjukkan tetapi memerlukan masa yang lebih panjang untuk menghasilkan atau melakukan teknik yang ditiru daripada gurunya. Dengan lengkapnya keempat-empat langkah ini maka model pembelajaran ini dikatakan telah berjaya dilaksanakan.


Menurut ahli teori sosial, tingkahlaku koperatif bukan sahaja merangsang murid-murid kita secara rasional, bahkan secara intelek. Oleh yang demikian, mereka mengesyorkan agar guru memberi tugas pengajaran dan pembelajaran yang memerlukan interaksi sosial bagi mencapai maklumat tersebut.

Apabila murid-murid bekerjasama dalam menyiapkan sesuatu tugas, mereka akan menjana tenaga berbentuk kolektif yang dipanggil sinergi. Bagi memaksimumkan fenomena ini, kita akan dapat mengembangkan cara-cara seelok-eloknya kita bentuk komuniti pembelajaran. Contohnya ialah melalui budaya sekolah yang positif, murid-murid dapat dikembangkan lagi cara-cara berinteraksi yang lebih berintegrasi dan produktif dan seterusnya menyokong aktiviti pembelajaran yang lebih aktif.

Prinsip dan Konsep Teori Pembelajaran Sosial

Prinsip Asas Teori Pembelajaran Sosialis

Setiap teori pembelajaran mempunyai prinsip-prinsip asas yang akan diterapkan dalam proses pembelajan. Dalam teori pembelajaran sosialis yang diperkenalkan oleh Albert Bandura, kami telah berjaya meneliti 4 prinsip asasnya iaitu:

a. Pembelajaran setiap individu dapat dilakukan melalui pemerhatian tingkah laku orang lain atau permodelan.

b. Perubahan tingkah laku mungkin akan berlaku ataupun tidak akan berlaku dalam proses pembelajaran.

c. Proses pembelajaran menekankan peranan yang dimainkan oleh perkembangan kognitif
individu yang terlibat.

d. Teori pembelajaran sosialis akan dijadikan sebagai perantaraan teori pembelajaran
behavioris dan teori pembelajaran kognitif.

Prinsip-prinsip yang ternyata di atas sebenarnya merupakan asas kepada teori pembelajaran sosialis. Albert Bandura memperkenalkan prinsipnya yang pertama iaitu setiap individu dapat belajar melalui pemerhatian tingkah laku orang lain atau secara ringkasnya islah konsep permodelan. Dalam prinsip ini, individu yang memerhati merupakan individu yang sedang mengalami proses pembelajaran manakala individu yang diperhatikan merupakan model. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran dalam institusi pendidikan, individu yang memerhati merupakan para pelajar manakala individu yang menjadi model adalah guru yang mengajar. Para pelajar akan meniru aksi, kelakuan, tingkah laku dan juga sikap yang akan dipamerkan oleh guru yang mengajar. Oleh itu, adalah amat penting bagi seseorang guru untuk menyediakan informasi yang betul dan pengendalian penyampaian maklumat yang efektif agar para pelajar dapat meniru atau mempelajari bidang ilmu yang
diajar.

Konsep permodelan ini sebenarnya merupakan salah satu peniruan seseorang individu terhadap pemerhatian yang dilakukan. Dalam proses pembelajaran melalui permodelan atau peniruan, individu yang meniru akan melengkapkan empat langkah tertentu iaitu pemerhatian, penyimpanan, pengeluaran dan motivasi. Langkah pemerhatian adalah proses di mana pemerhati atau peniru itu melihat tingkah laku individu yang ingin ditiru. Selepas itu, tingkah laku yang ditiru itu akan diingatkan iaitu dalam langkah penyimpanan. Apabila individu yang meniru ini didedahkan kepada situasi yang sama, dia akan menghasilkan tingkah laku yang serupa dengan tingkah laku yang diperhatikan. Ini merupakan langkah pengeluaran. Sekiranya tingkah laku si peniru itu mendapat pujian atau peneguhan positif, tingkah laku itu akan dipergiatkan lagi. Sekiranya perkara yang sebaliknya yang berlaku maka tingkah laku tersebut tidak akan diulangi oleh si peniru.

Sebenarnya terdapat lagi satu keadaan di mana model yang diperhatikan oleh si peniru mendapat hukuman selepas melakukan tingkah laku yang tertentu. Sebagai hasilnya, si peniru tidak akan melakukan tingkah laku yang diperhatikan daripada model tersebut. Hal ini melihatkan pembelajaran sebagai proses yang tidak menghasilkan tingkaha laku seperti yang dijelaskan dalam prinsip yang kedua iaitu proses pembelajaran akan berlaku sama ada terdapat perubahan tingkah laku atau tidak. Dalam keadaan pemodelan ini, si peniru sebenarnya telah mempelajari bahawa tingkah laku yang diperhatikan adalah sesuatu yang tidak betul. Oleh itu, si peniru tidak melakukan tingkah laku yang diperhatikan. Lantas, tiada sebarang perubahan tingkah laku yang dapat diperhatikan dalam diri si peniru tetapi si peniru telah mempelajari bahawa tingkah laku yang diperhatikan adalah tidak wajar untuk dilakukan.Kedua-dua prinsip ini dapat dilihat dengan lebih jelas dalam eksperimen yang dilakukan oleh Bandura terhadap kanak-kanak tadika (tiga hingga enam tahun) dalam kajiannya pada tahun 1963.

Pengenalan Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran merupakan asas kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam institusi pendidikan. Teori-teori ini dikuasai dan dilaksanakan oleh seorang guru yang bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak muridnya. Secara definisi secara kasar, pembelajaran merupakan satu proses perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku ini akan berlaku selepas seseorangindividu itu mempelajari sesuatu yang baru yang menjadikan dirinya lebih maju, lebih tinggi dan lebih baik daripada tingkah laku yang sedia ada sebelum proses pembelajaran berlaku.

Setiap individu akan mempelajari sesuatu atau mengalami proses pembelajaran melalui pelbagai cara mengikut kesesuaian dan juga kecenderungan masing-masing. Ahli-ahli falsafah telah mengkaji dan meneliti cara-cara pembelajaran yang diaplikasikan oleh individu-individu yang berbeza. Mereka juga telah mengelaskan cara-cara pembelajaran ini kepada beberapa kategori yang dikenali sebagai teori pembelajaran humanis, teori pembelajaran behavioris, teori pembelajaran kognitif, teori pembelajaran sosial dan teori pembelajaran konstruktivisme.

Dalam perbincangan ini, kita akan melihat kepada salah satu teori pembelajaran yang diperkenalkan iaitu teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran ini diperkenalkan oleh Albert Bandura (1925=kini). Teori pembelajaran sosial ini berasal daripada konsep asas tingkah laku manusia yang dibentuk melalui proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh peneguhan positif dan peneguhan negatif dalam penyelidikan awal yang dijalankan oleh Ivan Pavlov, John Watson dan B.F. Skinner pada haiwan dalam makmal. Penemuan ini dianggap terlalu mudah dan tidak menjelaskan teori pembelajaran manusia dengan terperinci. Lantas, perkara ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan para penyelidik.

Memandangkan perkara demikian, pada tahun 1977, Albert Bandura telah memperkanalkan teori pembelajaran sosial dengan meneliti semula konsep dan penerapan yang telah ditekankan oleh Julian Rotter dalam buku ³Social Learning and Clinical Psychology´ (1954) serta penyelidikan awal Miller dan Dollard dalam buku ³Social Learning and Imitation´ (1941)